هوشمند سازی بانک

  • سیستم اعلان حریق هوشمند بانک
  • تابلو برق های اصلی
  • UPS
  • سیستم اعلان سرقت
  • خودروهای حمل پول
  • دوربین مدار بسته
  • سیستم روشنایی
  • سیستم کنترل درب

سیستم اعلان حریق بانک