هوشمند سازی بانک

  • سیستم اعلان حریق هوشمند بانک
  • تابلو برق های اصلی
  • UPS
  • Theft notification system
  • Armored cash transport car
  • CCTV
  • Lighting system
  • Door access control system

سیستم اعلان حریق بانک